Fisa Sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului

Prezentarea Sitului N2000 ROSCI0062 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului 

NUMELE SITULUI : Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului

1. LOCALIZAREA SITULUI

1.1. Coordonatele sitului E 22º 31′ 8”

1.2. Suprafaţa sitului (ha) 38.813

1.3. Lungimea sitului (km) Min. 202 Max. 1332 Med. 612

2. HABITATE ŞI SPECII

2.1 Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

 • 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 8 B B B B
 • 40A0* Tufărişuri subcontinentale peri-panonice 0,1 B C B B
 • 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin
 • 6520 Fâneţe montane 2 B C B B
 • 7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat) 2 B C B B
 • 7230 Mlaştini alcaline 0,001 B C B B
 • 8220 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase 15 B C B B
 • 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 34 A B B B
 • 91H0* Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens 0,01 B B B B
 • 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 3 A B B B
 • 9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene 0,2 A B B B
 • 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 17 B B B B
 • 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) 4 C C B B
 • 8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis 20 A B B B
 • Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global

 

2.2. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

 • 1306 Rhinolophus blasii R C B B B
 • 1308 Barbastella barbastellus P B B C B
 • 1303 Rhinolophus hipposideros P B B C B
 • 1304 Rhinolophus ferrumequinum P B A C A
 • 1307 Myotis blythii P B A C A
 • 1310 Miniopterus schreibersi P B A C A
 • 1321 Myotis emarginatus P C B C B
 • 1323 Myotis bechsteini P C A C B
 • 1324 Myotis myotis C C A C B
 • 1354 Ursus arctos P C B C B
 • 1361 Lynx lynx P C B C B
 • 1355 Lutra lutra P C B C B

2.3. Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

 • Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global
 • 4008 Triturus vulgaris ampelensis P B B A B
 • 1166 Triturus cristatus C C A C B
 • 1193 Bombina variegata C C A C B

2.4. Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

 • Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global
 • 1138 Barbus meridionalis P C B C B
 • 1146 Sabanejewia aurata P C B C B
 • 1163 Cottus gobio P C B C B
 • 9903 Eudontomyzon danfordi P B B C B
 • 1122 Gobio uranoscopus P C B C B 

2.5 Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

 • Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global
 • 4052 Odontopodisma rubripes P B B A B 

2.6 Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

 • Cod Specie Populaţie: Rezidentă Reproducere Iernat Pasaj Sit Pop. Conserv. Izolare Global
 • 1477 Pulsatilla patens R B B C B
 • 2186 Syringa josikaea P A A A B
 • 4097 Iris aphylla ssp. hungarica P B B C B
 • Cat. Specia Populaţie Motiv 

2.7 Alte specii importante de floră şi faună

 • A Bufo bufo C A A Bufo viridis C A
 • B Accipiter gentilis D C B Accipiter nisus D C
 • B Acrocephalus arundinaceus D C B Actitis hypoleucos D C
 • B Aegithalos caudatus D C B Alauda arvensis D C
 • B Alcedo atthis D C B Anas crecca D C
 • B Anas querquedula D C B Anser albifrons D C
 • B Anthus campestris D C B Anthus spinoletta D C
 • B Aquila chrysaetos D C B Ardea cinerea C C
 • B Bonasa bonasia D C B Bubo bubo C C
 • B Buteo buteo D C B Carduelis cannabina D C
 • B Carduelis carduelis D C B Carduelis spinus D C
 • B Certhia familiaris D C B Charadrius dubius D C
 • B Cinclus cinclus C B Coccothraustes coccothraustes C
 • B Columba oenas C B Columba palumbus C
 • B Coracias garrulus C C B Corvus corax C
 • B Corvus corone C B Corvus frugilegus C
 • B Coturnix coturnix C B Cuculus canorus C
 • B Delichon urbica C B Emberiza cia C
 • B Emberiza citrinella D C B Erithacus rubecula C
 • B Falco subbuteo C B Ficedula albicollis C C
 • B Ficedula hypoleuca C B Fringilla coelebs C
 • B Galerida cristata C B Gallinago gallinago C
 • B Garrulus glandarius C B Gavia arctica D C
 • B Hirundo rustica C C B Ixobrychus minutus C C
 • B Jynx torquilla C B Lanius collurio D C
 • B Lanius excubitor C B Larus ridibundus C
 • B Lullula arborea D C B Luscinia luscinia C
 • B Luscinia megarhynchos C B Merops apiaster C
 • B Miliaria calandra C B Monticola saxatilis C
 • B Motacilla alba D C B Motacilla cinerea C
 • B Motacilla flava C B Muscicapa striata C
 • B Oenanthe oenanthe C B Oriolus oriolus C
 • B Parus ater C B Parus caeruleus C
 • B Parus major C B Parus montanus C
 • B Parus palustris C B Passer domesticus C
 • B Passer montanus C B Perdix perdix C
 • B Phasianus colchicus C B Phoenicurus ochruros C
 • B Phoenicurus phoenicurus C B Phylloscopus collybita C
 • B Phylloscopus trochilus C B Pica pica C C
 • B Picus canus C C B Picus viridis C
 • B Prunella modularis C B Pyrrhula pyrrhula C
 • B Regulus regulus C B Riparia riparia C
 • B Saxicola rubetra C B Saxicola torquata C
 • B Scolopax rusticola C B Sitta europaea C
 • B Streptopelia decaocto C B Streptopelia turtur C
 • B Strix aluco C B Sturnus vulgaris C
 • B Sylvia atricapilla C B Sylvia communis C
 • B Tachybaptus ruficollis C B Tringa nebularia C
 • B Tringa ochropus C B Troglodytes troglodytes C
 • B Turdus merula C B Turdus pilaris C
 • B Turdus viscivorus C B Upupa epops C
 • B Vanellus vanellus C F Leuciscus leuciscus P A
 • F Sander volgensis P A M Felis silvestris C A
 • M Myotis brandtii R B M Plecotus auritus P A
 • M Vespertilio murinus P A P Allium flavum P A
 • P Alopecurus pratensis R A P Anemone nemorosa P A
 • P Anemone ranunculoides P A P Anthemis tinctoria P B
 • P Artemisia campestris P A P Bromus erectus ssp. transsilvanicus R A
 • P Carex brevicollis P A P Cephalanthera damasonium P A
 • P Cephalanthera longifolia P A P Cephalanthera rubra P A
 • P Cerastium arvense R A P Conringia austriaca R A
 • P Dactylis glomerata P A P Dictamnus albus R A
 • P Epipactis helleborine P A P Epipactis microphylla P A
 • P Filipendula ulmaria R A P Fritillaria orientalis P A
 • P Galanthus nivalis P A P Gentiana cruciata R B
 • P Gentianella ciliata P A P Geranium lucidum P A
 • P Helleborus purpurascens P A P Hesperis matronalis ssp. candida R A
 • P Hieracium caespitosum P A P Jurinea mollis ssp. transylvanica R A
 • P Lactuca viminea R A P Limodorum abortivum P A
 • P Lysimachia nemorum R A P Medicago prostrata P A
 • P Minuartia verna R B P Monotropa hypopitys R A
 • P Neottia nidus-avis P A P Orchis mascula ssp. signifera R A
 • P Orchis morio P A P Platanthera bifolia P A
 • P Potentilla chrysantha R B P Primula elatior R B
 • P Pulsatilla montana P A P Ruscus aculeatus P A
 • P Sedum cepaea R A P Sedum telephium R A
 • P Smyrnium perfoliatum R A P Sorbus aria R A
 • P Sparganium erectum P A P Spiranthes spiralis P A
 • P Succisella inflexa R A P Thymus comosus P B
 • P Thymus glabrescens R A P Waldsteinia geoides R A
 • Cod % CLC Clase de habitate 

3. DESCRIEREA SITULUI

 • N14 17 231 Păşuni
 • N15 10 242, 243 Alte terenuri arabile
 • N16 69 311 Păduri de foioase
 • N17 2 312 Păduri de conifere
 • N19 2 313 Păduri de amestec

Alte caracteristici ale sitului:

Situl cuprinde Situl Corine:Vadul Crişului cu S = 307 ha . Cuprinde zonele adiacente carstice: 2.171 Peştera Vântului, Peştera de la Vad, Peştera Ungurului, Peştera Vântului *2.171(cea mai mare peşteră din România, situată în cel mai important sector al Defileului Crişului Repede, zona Şuncuiuş-Vadu-Crişului, dezvoltată pe o lungime de 66 km. de galerii cartate(şi explorările continuă), peştera posedă un patrimoniu

ştiinţific inestimabil.

3.1. Calitate şi importanţă:

Din punct de vedere biospeologic, Pestera Vadu Crişului este una dintre cele mai bogate peşteri din ţară în faună cavernicoă, cu numeroase endemisme. O altă Peşteră importantă este Peştera Deventului, în care s-a descoperit o bogată faună pleistocenică şi urme neolitice din perioada bronzului. În majoritatea peşerilor se regăsesc specii de lilieci de pe listele Directivei Habitate.

Crisul Repede este unul dintre cele mai mari cursuri de apă din ţara noastră care traverseaza regiuni carstice. În versantul stâng Crişul Repede primeşte 4 afluenţi: Pârâul Tare şi Pârâul Hodoabei.

3.2. Vulnerabilitate:

Accesul necontrolat în peşteri şi lipsa supravegherii acestora, tăieri ilegale de arbori în fond forestier, păşunat în perimetrul Rezervaţiei, campări neautorizate, colectare de plante medicinale şi ocrotite, colectare de material speologic, fenomene de eroziune, torenţi. Exploatări ilegale de masă lemnoasă, torenţi, inundaţii, eroziuni, vandalism. 

3.3. Tip de proprietate:

proprietate de stat şi privată, în curs de identificare, multe dintre retrocedări urmează a fi efectuate

Custode 2,165 Defileul Crisului Repede – Muzeul Ţării Crişurilor Oradea

Custode 2,171 Peştera Vântului – Asociatia Clubul Speologilor Amatori Cluj 

4. STATUTUL DE PROTECŢIE AL SITULUI ŞI LEGĂTURA CU SITURILE CORINE BIOTOPE 

4.1. Clasificare la nivel naţional şi regional

 • Cod Categorie IUCN %
 • RO03 Categoria III IUCN 0,20 RO04 Categoria IV IUCN 1,26
 • Cod Categorie Tip % Codul naţional şi numele ariei naturale protejate 

4.2. Relaţiile sitului cu alte arii protejate

– desemnate la nivel naţional sau regional

 • RO03 Monument al naturii + 0,202.168. – Peştera Osoi
 • RO04 Rezervaţie naturală + 1,002.165. – Defileul Crisului Repede
 • RO04 Rezervaţie naturală + 0,202.193. – Peştera Meziad
 • RO04 Rezervaţie naturală + 0,062.200. – Peştera Topliţa 

5. Harta sitului

HARTA Sitului N2000 ROSCI0062 Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului