Achiziție Servicii realizare Plan de interpretare a naturii, zona Defileul Crișului Repede, situl Natura 2000 Defileul Crișului Repede-Pădurea Craiului


Nr. ROHU/A79/03.08.2022

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea atribuirii contractului de Achiziție Servicii realizare Plan de interpretare a naturii, zona Defileul Crișului Repede, situl Natura 2000 Defileul Crișului Repede-Pădurea Craiului în cadrul proiectului ”Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romainian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126, descris în Caietul de sarcini.

1. Beneficiar: Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor cu sediul în localitatea Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, cam. 8, judeţul Bihor, telefon/fax: 0359 410 556, e-mail: contact@capdd-bihor.org;

2. Valoarea estimată a achizitiei: 8.000,00 euro fără TVA, respectiv 39.473,60 lei fără TVA, la cursul INFOREURO din luna august 2022, unde 1 euro =  4,9342 lei;

3. Codul CPV: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii;

4. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor;

6. Obiectul achizitiei directe: „Servicii realizare Plan de interpretare a naturii, zona Defileul Crișului Repede, situl Natura 2000 Defileul Crișului Repede-Pădurea Craiului în cadrul proiectului ”Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romainian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126” conform Caietului de sarcini;

7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui Contract de prestări servicii; 

8. Oferta va conține:

8.1. Propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Caietul de sarcini, în acest scop Propunerea tehnică va conține: descrierea serviciilor solicitate în Caietul de sarcini și planificarea lor în timp;

8.2 Propunerea financiară – va conține prețul total în lei cu și fără TVA – (Formular 1);

8.3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 14 si art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; – (Formular 2)

9. Cerințe de Calificare

Respectarea cerinţelor din Caietul de sarcini.

Ofertantul va depune alături de oferta tehnică și financiară și declarația privind evitarea conflictului de interese.

Nota:                                      

  • NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

10 Modul de întocmire a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

  1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta;
  2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
  3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 15.08.2022 ORA 11.00

Plicului cu oferta tehnică și financiară va fi însoțit de o scrisoare de înaintare.

11. Criteriul de atribuire: – “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12. Oferta se va depune la adresa: Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, etajul 1, până la data limită de 15.08.2022 ora 10:00.

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, etajul 1, în 15.08.2022 ora 11:00.

IACABAȘ PAUL

Președinte CAPDD Bihor