Natura 2000: Reţeaua celor mai prestigioase situri europene

Natura 2000 reprezintă angajamentulul ţărilor membre ale Uniunii Europene pentru conservarea şi valorificarea patrimoniului natural, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea durabilă a economiei locale.

Natura 2000 nu exclude activităţile umane, ci promovează cooperarea dintre om şi natură. Siturile Natura 2000 sunt valoroase tocmai datorită modului tradiţional în care sunt administrate (cosirea fâneţelor, agricultură la scară mică, dezvoltarea satelor folosind durabil resursele naturale). Conservarea naturii este privită ca o parte integrantă a politicii de amenajare a teritoriului şi poate fi compatibilă cu agricultura, silvicultura şi alte activităţi economice şi poate conduce la crearea de noi locuri de muncă.

Reţeaua este menită să asigure menţinerea sau readucerea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică de interes comunitar.

Natura 2000 este o reţea ecologică constituită din situri Natura 2000 de două tipuri:

  • Arii Speciale de Conservare (SAC – Special Areas of Conservation) constituite conform Directivei Habitate

  • Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA – Special Protection Areas), constituite conform Directivei Păsări.

Un sit poate fi desemnat în baza uneia dintre directivele menţionate sau a ambelor, pe acelaşi perimetru sau pe perimetre diferite.

Din punct de vedere al biodiversităţii, România este considerată una dintre cele mai importante ţări europene, datorită habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice, cu precădere a mamiferelor mari, a păsărilor, a pădurilor naturale.

Pe teritoriul Uniunii Europene au fost identificate 9 regiuni biogeografice. Între ţările membre, România deţine cea mai mare diversitate biogeografică. Pe teritoriul României se găsesc 5 regiuni biogeografice: continentală (cea mai comună), alpină (în ţările cu zone montane), panonică (se găseşte în Ungaria şi ţările vecine), pontică (doar în România şi Bulgaria), stepică (doar în România). Astfel, România, prin valoarea ridicată a biodiversităţii pe care o deţine aduce o contribuţie importantă la Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000.

Suprafaţa totală a propunerilor de situri Natura 2000 reprezinta 17,84% din suprafaţa ţării. O bună parte din aceste situri se suprapun peste ariile naturale protejate de interes naţional (parcuri naţionale, parcuri naturale şi rezervaţii).

Pentru mai multe informaţii şi resurse referitoare la siturile Natura 2000 vă rugăm accesaţi www.natura2000.ro