Invitatie participare achizitie Servicii de realizare a unui film educational despre sit, pentru copii, in cadrul proiectului “Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romanian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126

Nr. ROHU/A15/14.08.2019

Invitaţie de participare 

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de realizare a unui film educational despre sit, pentru copii, in cadrul proiectului “Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romanian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126, descris în Caietul de sarcini.

 1. Beneficiar: Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor cu sediul în localitatea Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, cam. 8, judeţul Bihor, telefon/fax: 0359 410 556, e-mail: contact@capdd-bihor.org.
 1. Valoarea estimată a achizitiei: 69.945,00 lei fără TVA, respectiv 14.780,96 euro fără TVA, la cursul INFOREURO din luna august 2019, unde 1 euro = 4,7321 lei.
 1. Codul CPV: 92211000-3 Servicii de productie radiofonica;
  92220000-9 Servicii de televiziune.
 1. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;
 1. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 1. Obiectul achizitiei publice directe: „Servicii de realizare a unui film educational despre sit, pentru copii” conform caietului de sarcini;
 1. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui Contract de prestări servicii;
 1. Oferta va conține:

8.1. Propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Caietul de sarcini, în acest scop propunerea tehnică va conține: descrierea serviciilor solicitate în Caietul de sarcini și planificarea lor în timp;

8.2 Propunerea financiară – va conține prețul total în lei cu și fără TVA – (Formular 1)

8.3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 13, art.14 si art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; – (Formular 2)

 1. Cerințe de Calificare

Respectarea cerinţelor din Caietul de sarcini.

Ofertantul va depune alături de oferta tehnică și financiară și declarația privind evitarea conflictului de interese.

Nota:

 • NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

10. Modul de întocmire a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

 1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta;
 2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
 3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 21.08.2019 ORA 11.00

Pl.icului cu oferta tehnică și financiară va fi însoțit de o scrisoare de înaintare.

11. Criteriul de atribuire: – “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12. Oferta se va depune la adresa: Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, etajul 1, până la data limită de 21.08.2019 ora 10:00.

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, etajul 1, în 21.08.2019 ora 11:00.

 

IACABAȘ PAUL

Președinte CAPDD Bihor

 

Descarca Invitatie participare achizitie

Descarca caiet sarcini

Formular nr. 1 – Oferta financiara

Formularul nr. 2 – Declaratie conflict de interese