Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU

Pe durata a 28 de luni, Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) îşi propune să fundamenteze și, ulterior, să asigure realizarea unui management eficient al biodiversității în situl ROSCI 0062, Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului. Valoarea totală a proiectului este de 1.965.649,53 lei.

Proiectul este implementat pe anumite porțiuni din teritoriul administrativ al localităților: Aștileu, Aleşd, Bratca, Budureasa, Bulz, Ceica, Curățele, Căbești, Dobrești, Măgești, Pomezeu, Remetea, Roșia, Vadu Crișului, Vârciorog, Șuncuiuș, Țețchea, din județul Bihor și Poieni, din județul Cluj. Unul din obiectivele principale este creșterea gradului de conștientizare a localnicilor privind importanța conservării biodiversității pe teritoriul sitului şi totodată creşterea capacităţii instituționale și manageriale a administratorului sitului Natura 2000 – CAPDD Bihor.

Printre activitățile proiectului se numără: elaborarea sau după caz, revizuirea planurilor și strategiilor de management pentru ariile naturale protejate și activitățile conexe, elaborarea bazei electronice de date necesară planului de management integrat, inventarierea și evaluarea speciilor și habitatelor pentru care a fost desemnat situl și a potențialelor amenințări la adresa acestora. Deasemenea, se efectuează cartarea habitatelor și speciilor de interes comunitar din situl Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului, a limitelor ariilor protejate, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare şi a folosinței suprafețelor din aria protejată și a mediului fizic. În vederea elaborării și aplicării protocoalelor de monitorizare a sitului și a Planului de management, sunt prevăzute sesiuni de instruire pentru personalul CAPDD Bihor în vederea utilizării sistemelor GIS și a celor pentru teledetecție.

Vor fi derulate, permanent, activități de consultare, conștientizare și informare a populației de pe cuprinsul sitului, tinerii fiind în primul rând publicul ţintă al acțiunilor de conștientizare, prin organizarea de tabere și activități specifice, care urmează a fi desfășurate în școli. Pe parcursul procedurii de elaborare a Planului de management, sunt planificate întâlniri cu cetățenii localităților de pe cuprinsul sitului Natura 2000 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului pentru a asigura o informare adecvată asupra ce înseamnă ariile naturale protejate, siturile Natura 2000 şi modalităţile de conservare, protejare şi dezvoltare durabilă în cadrul acestora.