Achiziție Studiu cantitativ și calitativ privind monitorizarea turiștilor în cadrul proiectului ”Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romainian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea atribuirii contractului de Achiziție Studiu cantitativ și calitativ privind monitorizarea turiștilor în cadrul proiectului ”Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romainian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126, descris în Caietul de sarcini.

 1. Beneficiar: Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor cu sediul în localitatea Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, cam. 8, judeţul Bihor, telefon/fax: 0359 410 556, e-mail: contact@capdd-bihor.org ;
 2. Valoarea estimată a achizitiei: 122.990,00 lei fără TVA, respectiv 25.000 euro fără TVA, la cursul INFOREURO din luna iunie 2021, unde 1 euro = 4,9196 lei;
 3. Codul CPV: CPV: 79311200-9 – Servicii de realizare de studii;
 4. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania- Hungary;
 5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor;
 6. Obiectul achizitiei publice directe: „Studiu cantitativ și calitativ privind monitorizarea turiștilor” conform Caietului de sarcini;
 7. Modul de finalizare a achizitiei directe: încheierea unui Contract de prestări servicii;
 8. Oferta va conține:
  8.1. Propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Caietul de sarcini, în acest scop Propunerea tehnică va conține: descrierea serviciilor solicitate în Caietul de sarcini și planificarea lor în timp;
  8.2 Propunerea financiară – va conține prețul total în lei cu și fără TVA – (Formular 1- și Anexă – centralizator de prețuri);
  8.3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 13, art. 14 si art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; – (Formular 2)
 9. Cerințe de Calificare
  Respectarea cerinţelor din Caietul de sarcini.

Ofertantul va depune alături de oferta tehnică și financiară și declarația privind evitarea conflictului de interese.
Nota:
-NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

10. Modul de întocmire a ofertei
Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

 1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției publice directe pentru care s-a depus oferta;

2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;

3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 25.06.2021 ORA 11.00
Plicului cu oferta tehnică și financiară va fi însoțit de o scrisoare de înaintare.

11. Criteriul de atribuire: – “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.
În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.
12. Oferta se va depune la adresa: Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, etajul 1, până la data limită de 25.06.2021 ora 10:00.

13. Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, etajul 1, în 25.06.2021 ora 11:00.

IACABAȘ PAUL
Președinte CAPDD Bihor