Achizitie Pașapoarte în Natură, kituri educaționale, seturi promoționale, broșuri

Nr. ROHU/A57/01.07.2022

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea atribuirii Contractului de prestări servicii Pașapoarte în Natură, kituri educaționale, seturi promoționale, broșuri și pliante în cadrul proiectului ”Nature preservation, protection and promotion on both sides of the Romanian-Hungarian border”, cod proiect ROHU-126, descris în Caietul de sarcini.

1.Beneficiar: Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor cu sediul în localitatea Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, cam. 8, judeţul Bihor, telefon/fax: 0359 410 556, e-mail: contact@capdd-bihor.org;

2.Valoarea estimată a achizitiei:
Valoarea totală este de: 27.016,77 euro fără TVA, respectiv 133.573,61 LEI fără TVA, la cursul INFOREURO din luna iunie 2022, unde 1 euro = 4.9441 lei;

3.Coduri CPV:
79822500-7 Servicii de proiectare grafică;

79823000-9 Servicii de tipărire și livrare;

79530000-8 Servicii de traducere;

22100000-1 Cărți, broșuri și pliante tipărite;

39294100-0 Produse informative și de promovare;

4.Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;

5.Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor;

6.Obiectul achizitiei: elaborare și tipărire Pașapoarte în Natură, kituri educaționale, seturi promoționale, broșuri și pliante conform Caietului de sarcini;

7.Modul de finalizare a achizitiei: încheierea unui Contract de prestări servicii;

8.Oferta va conține:

8.1. Propunerea tehnică:- se va elabora în conformitate cu cerințele specificate în Caietul de sarcini, în acest scop Propunerea tehnică va conține: descrierea serviciilor prestate și a produselor solicitate în Caietul de sarcini și planificarea lor în timp conform graficului propus;

8.2 Propunerea financiară – va conține prețul total în lei cu și fără TVA – (Formular 1- și Anexă – centralizator de prețuri);

Se va completa un Formular de ofertă și Anexa 1 – Detalierea prețului total ofertat pe elemente de cost, conform modelelor anexat.

Formularul de ofertă reprezintă elementul principal al Propunerii financiare.

Prețul din formularul de ofertă va rămâne neschimbat pe tot parcursul derulării contractului și va reprezenta valoarea totală a ofertei pentru îndeplinirea Contractului, fiind detaliat în Anexa 1 – Detalierea prețului total ofertat pe elemente de cost. La determinarea valorii totale a ofertei, ofertantul va lua în calcul toate cheltuielile și riscurile care sunt determinate de costul elaborării și confecționării materialelor educaționale și promoționale ce fac obiectul contractului.

Notă: Ofertele se vor întocmi pentru întreaga cantitate de produse și servicii ce fac obiectul Caietului de sarcini pentru a putea fi comparabile din punct de vedere al prețului total exprimat în lei fără TVA. Nu se acceptă oferte parțiale.

9.Cerințe de Calificare

9.1. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 14 si art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; – (Formular 2);

Persoane cu funcție de decizie în cadrul procedurii competitive: Iacabaș Paul – Președinte CAPDD Bihor, beneficiar privat și Andrei Acs – Manager Proiect.

9.2. Certificat constatator/Certificat de înregistrare în original sau copie legalizată, sau echivalent;

Persoane juridice române: Certificat constatator/Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul Comerțului prezentat în original sau copie legalizată, emis cu cel mult 30 zile anterior datei stabilite pentru depunerea ofertei. Informațiile cuprinse în Certificatul constatator/Certificatul de înregistrare trebuie să fie actuale/reale la data limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator.

Persoane juridice străine: Documente edificatoare care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident, traduse și legalizate în mod obligatoriu în limba română de către un traducător autorizat. Documentele pot fi depuse în oricare din formele: original sau copie legalizată. Documentele emise într-o limbă străină se vor prezenta însoțite și de traducere autorizată în limba română, în original. Lipsa prezentării documentului similar duce automat la descalificarea ofertantului.

Nota:

! NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

10.Modul de întocmire a ofertei

Propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original).

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu:

  1. denumirea și adresa beneficiarului, denumirea obiectului achiziției pentru care s-a depus oferta;
  2. denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă, dacă va fi cazul;
  3. precum și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 12.07.2022 ORA 11.00

Plicul cu Oferta tehnică și financiară va fi însoțit de o Scrisoare de înaintare.

11.Criteriul de atribuire: – “prețul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii Contractului se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12. Oferta se va depune la adresa: Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, etajul 1, până la data limită de 12.07.2022 ORA 10.00.

13.Deschiderea ofertelor se va realiza la adresa: Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6, etajul 1, în 12.07.2022 ORA 11.00.

14.Termen de solicitare clarificări: cu 5 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere, adica data de: 05.07.2022 .

IACABAȘ PAUL
Președinte CAPDD Bihor